Каски Хейно

Kaski Heino

21.06.1885 – 19.09.1957
Каски Хейно